becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Staken: wat zijn mijn rechten?

03/01/2022 | FR / NL

Ja. Het stakingsrecht is een basisrecht erkend door het sociaal Europees charter van de Raad van Europa dat van toepassing is in België. Staken is dus geen misdrijf.

Ja. Volgens de rechtspraak van de Internationale Arbeidsorganisatie, mag "het feit deel te nemen aan een stakingspiket en het met overtuiging doch vredelievend aanzetten van de andere werknemers om niet naar hun werkplek te gaan niet beschouwd worden als een illegale actie" en is dit onvoorwaardelijk verbonden met het stakingsrecht.

Neen. De staking zelf leidt niet tot de verbreking van het arbeidscontract. De werkgever mag dus het arbeidscontract niet opzeggen ten gevolge van de deelname aan een staking. Het arbeidscontract wordt gewoon tijdelijk opgeschorst tijdens de staking.

Ja, als lid van de BBTK heb je recht op een stakingsvergoeding die je loonverlies gedeeltelijk dekt, op voorwaarde dat de staking erkend wordt. Contacteer dus je BBTK-afgevaardigde. Hij/zij zal je een stakerskaart laten invullen die onder meer je persoonlijke en je betalingsgegevens bevat. 

Neen! Een uitzendkantoor mag geen uitzendkrachten tewerk stellen of aan het werk houden bij een gebruiker in geval van staking. Blijven uitzendkrachten toch tewerkgesteld in een bedrijf in staking, dan wordt de uitzendkracht beschouwd als zijnde gebonden aan dat bedrijf met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur…

Ja, in bepaalde sectoren is voorzien dat het stakingsrecht niet kan worden uitgeoefend op een wijze dat de werking van het bedrijf en de voorziening van goederen en diensten aan de gemeenschap in gevaar komt. Zo staat in sommige sectorovereenkomsten bepaald dat, zelfs bij staking, een bepaald aantal werknemers arbeidsprestaties moeten blijven leveren (ziekenhuizen, bakkerijen, laboratoria waar serums en vaccins worden vervaardigd, brandstofdistributie,…). Raadpleeg jouwe afgevaardigde of gewestelijke BBTK-afdeling bij twijfel.

Je mag in geen geval geweld gebruiken, noch fysiek noch materieel (ten opzichte van personen en goederen van de onderneming), je mag je niet laten uitdagen door de vertegenwoordigers van de directie, niet-stakers of derden, je moet een verantwoordelijke houding aannemen, de dialoog boven alles stellen en de redenen van de staking verduidelijken.

In geval van problemen bij een staking (deurwaarder, politieoptreden, provocaties, geweld,…) contacteer je onmiddellijk mijn syndicale afgevaardigde of mijn BBTK-secretaris.

Het kan soms gebeuren dat acties bij het openbaar vervoer of in andere regio’s een weerslag hebben op jouw traject en leiden tot grote vertragingen om op je werk te geraken. Je hebt normaal gezien recht op gewaarborgd loon, onder bepaalde voorwaarden:

  • je hebt je op een gewone werkdag naar je werk begeven
  • je was in staat om te werken op het ogenblik dat je je op weg hebt begeven
  • de oorzaak van je vertraging of afwezigheid heeft zich voorgedaan terwijl je al op weg was
  • de vertraging of afwezigheid is niet aan jou te wijten
  • je hebt er alles aan gedaan om op je bestemming te raken of je vertraging te beperken

Licht zo snel mogelijk je werkgever in over de situatie. Als je nog vragen hebt, helpt je gewestelijke BBTK-afdeling je graag verder.