becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

PC 312: alles over je eindejaarspremie 2022!

21/11/2022 | FR / NL

De eindejaarspremie is een van de verschillende voordelen waar je dankzij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) recht op hebt. De vakbonden hebben deze voor jou onderhandeld. Een eindejaarspremie wordt beschouwd als loon. Er worden dus RSZ-bijdragen (door je werkgever en door jezelf) en bedrijfsvoorheffing op betaald. Een eindejaarspremie is niet wettelijk verplicht. De toekenningsvoorwaarden, berekenings-wijze en de uitbetalingsdatum zijn voorzien in een cao die voor jouw paritair comité of jouw bedrijf geldig is. Hieronder vind je de regels die voor jou van toepassing zijn.

Uitbetaling in december

Kerstpremie

Minimum 1 jaar anciënniteit: contractuele loon maand november verhoogd met (maandgemiddelde late uren, bijkomende uren, overuren voorbije 12 maanden x uurloon maand november)

Minder dan 1 jaar anciënniteit: dezelfde berekeningsbasis maar naar rata van het aantal in het jaar gepresteerde maanden toegepast

Voor wie de contractuele arbeidstijd in de loop van het jaar gewijzigd werd: berekening op basis van maandelijks gemiddelde van de gepresteerde en/of gelijkgestelde uren in de loop van de 12 voorafgaande maanden

Aanvullende kerstpremie

€ 297,47 voor voltijdsen 
(pro rata voor deeltijdsen en voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd/duidelijk omschreven werk)

 • wie zich op het ogenblik van de betaling bevindt in tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof + die tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd
 • wie een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur heeft maar met pensioen/SWT gaat
 • wie 3 tot 12 maanden anciënniteit in de onderneming heeft op ogenblik van betaling
 • wie het werk hervat in de loop van een bepaalde maand: indien meer dan helft werkdagen gewerkt zijn, worden de prestaties beschouwd als werkelijk verrichte arbeid
 • Minimumanciënniteit: drie maanden anciënniteit (al dan niet opeenvolgend)
 • Einde december in dienst zijn of zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid volgens de wetgeving jaarlijkse vakantie, tijdskrediet of thematische verloven (palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof)
 • afwezigheden opgesomd in de jaarlijkse vakantiewetgeving
 • arbeidsongeval/ beroepsziekte
 • ziekte/ongeval (indien contract onbepaalde duur: onderscheid al naargelang afwezigheid al dan niet langer duurt dan 12 maanden), profylactisch verlof
 • moederschapsrust & moederschapsbescherming
 • adoptieverlof & geboorteverlof (bij overlijden of hospitalisatie moeder), pleegzorgverlof 
 • burgerplichten zonder behoud van loon volledige periode (getuige voor een rechtbank, lid van een familieraad, lid van een stembureau etc.)
 • openbaar mandaat
 • rechter in sociale zaken 
 • syndicale opdracht
 • sociale promotie en betaald educatief verlof
 • lock-out
 • staking + in de onderneming erkende staking

 

Aarzel niet om je BBTK-afgevaardigde of regionale afdeling te contacteren om de bijzondere sectorale of bedrijfsgebonden regels na te vragen. Ze kunnen samen met jou nagaan wat het bedrag van jouw eindejaarspremie is.