becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

9 december 2022: zet applaus om in concrete actie | social profit

21/11/2022 | FR / NL

Samenkomst op 9 december 2022 te Brussel, Madouplein 11u 

 • Hogere lonen
 • Meer personeel
 • Geen commercialisering 

Het is tijd dat de Europese ministers van Volksgezondheid onze stemmen horen!

Zet het applaus van gisteren om in hogere lonen, meer personeel en een hoogwaardige, door de overheid gefinancierde gezondheids- en zorgsector!

Twee jaar geleden applaudisseerden miljoenen Europeanen voor de ‘helden’ die in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, klinieken... werken. Vandaag lijken die mensen te zijn vergeten. Doe mee met onze oproep tot de EU-ministers van Volksgezondheid om het waardevolle en essentiële werk van de werknemers in de gezondheids- en sociale zorg te erkennen.

Europa moet opkomen voor meer overheidsmiddelen voor gezondheid en zorg! Wij weigeren elke terugkeer naar bezuinigingen! Wij verzetten ons tegen de commercialisering van onze gezondheids- en zorgsystemen! Werknemers in de gezondheids- en sociale zorg kunnen en willen niet wachten tot het systeem instort.

Sluit u aan bij onze delegatie van vakbonden uit heel Europa op vrijdag 9 december! Laat onze stem horen!

Daartoe verzoeken wij de lidstaten om:

 • De urgentie van de crisis in de gezondheids- en sociale zorg te ERKENNEN.
 • De collectieve onderhandelingen en sectorale collectieve overeenkomsten te VERSTERKEN met het oog op voldoende, op de behoeften afgestemd personeel, eerlijke lonen, goede arbeidsomstandigheden en vakbondsrechten. Richt een comité op voor de sectorale sociale dialoog in de sociale diensten, zoals gevraagd door EPSU en de sociale werkgevers.
 • Te ZORGEN voor voldoende overheidsfinanciering en investeringen om werknemers in de gezondheids- en sociale zorg in staat te stellen hoogwaardige zorg te verlenen. Sluit gezondheids- en sociale zorg uit van bezuinigingsmaatregelen. 
 • Gezondheid en zorg te BESCHERMEN als een publiek goed en de commercialisering ervan te voorkomen. Zorg ervoor dat als er winst wordt gemaakt, deze volledig wordt geherinvesteerd om de arbeidsomstandigheden en de zorgverlening te verbeteren. Draai de commercialisering terug om de veerkracht van de sector te waarborgen en de rechten van zorgontvangers centraal te stellen.
 • Te VOORKOMEN dat bedrijven die geen collectieve overeenkomsten hebben, toegang krijgen tot overheidsmiddelen.
 • De Europese zorgstrategie te IMPLEMENTEREN door de samenwerking tussen EPSU en de Europese instellingen te versterken en de regelgeving en kwaliteitsmechanismen inzake de toegang tot overheidsmiddelen voor zorgdiensten aan te scherpen.
 • De bescherming van en de financiering voor gezondheid en veiligheid op het werk, onder meer tegen psychosociale risico's en post-COVID-omstandigheden, OP TE VOEREN. Ontwikkel een speciale richtlijn inzake psychosociale risico's om de werknemers te beschermen tegen stress en burn-out als gevolg van het werk.
 • Het publieke karakter van de zorgdiensten te HERVORMEN, de cruciale rol van sociale diensten in onze samenleving te erkennen en ongelijkheden te verminderen door te zorgen voor universele toegang tot gezondheidsdiensten en door het recht op langdurige zorg uit te oefenen.
 • De samenwerking tussen de betrokken Europese organisaties - waaronder de WGO Europa, de IAO Europa, de Raad van Europa en de EU-instellingen - te VERBETEREN om problemen in de gezondheidssector aan te pakken.
 • Medische gegevens te BESCHERMEN in het kader van de huidige en toekomstige regelgeving. De Europese pijler van sociale rechten, met name het recht op gezondheid en zorg, te
  IMPLEMENTEREN.
 • COVID-19 te ERKENNEN als een beroepsziekte, zoals aanbevolen door het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.