becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

PC 311: alles over je eindejaarspremie 2022!

21/11/2022 | FR / NL

De eindejaarspremie is een van de verschillende voordelen waar je dankzij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) recht op hebt. De vakbonden hebben deze voor jou onderhandeld. Een eindejaarspremie wordt beschouwd als loon. Er worden dus RSZ-bijdragen (door je werkgever en door jezelf) en bedrijfsvoorheffing op betaald. Een eindejaarspremie is niet wettelijk verplicht. De toekenningsvoorwaarden, berekenings-wijze en de uitbetalingsdatum zijn voorzien in een cao die voor jouw paritair comité of jouw bedrijf geldig is. Hieronder vind je de regels die voor jou van toepassing zijn.

In de loop van december tenzij andere overeenkomst of gebruik. Voordeligere bepalingen kunnen, op het niveau van de onderneming overeengekomen, worden verleend. 

Er is geen cumul mogelijk met een door de onderneming verleend minstens gelijkwaardig voordeel, conventionele premie of vrijgevigheid

Voltijds en contract van onbepaalde duur:

 • 12 maanden dienstprestaties: loon december
 • < 12 maanden dienstprestaties: pro rata dienstperiode

Deeltijds: maandelijks gemiddelde over de dienstperiode

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/duidelijk omschreven werk: gemiddelde jaarlijkse prestatie indien minstens 3 maanden tewerkgesteld in de loop van het verlopen jaar

 • Minimumanciënniteit: ten minste 3 maanden (al dan niet opeenvolgend) in dienst zijn
 • Verbonden met een arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar + functie uitoefenen uit functieclassificatie
 • Geen recht bij vrijwillig verlaten onderneming (vertrek voor pensioen/brugpensioen worden niet als vrijwillig beschouwd) of bij ontslag om dringende reden

Wie een geheel of gedeeltelijk veranderlijk loon heeft, ontvangt een eindejaarspremie voor zover het jaarlijks loon (dubbel vakantiegeld niet inbegrepen), voor 1.872 uren effectieve of gelijkgestelde prestaties cf. reglementering van de jaarlijkse vakantie (pro rata voor gedeeltelijk werk), het minimum jaarloon niet met 30 % overschrijdt.

In functie van het aantal maanden effectieve of daarmee gelijkgestelde arbeidsprestaties zoals bepaald in de wetgeving jaarlijkse vakantie:

 • Voor de werknemer wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd en die voldoet aan de algemene voorwaarden
 • Voor werknemers die op het moment van de uitbetaling van de eindejaarspremie in tijdskrediet of thematisch verlof (palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof) zijn
 • Opname dagen jaarlijkse vakantie, feestdagen
 • Klein verlet, familiaal verlof
 • Beroepsziekte/arbeidsongeval
 • Bevallingsverlof
 • Ziekte/ongeval (van gemeen recht): eerste 30 dagen
 • Kredieturen voor de uitoefening van het vakbondsmandaat, de syndicale vorming en de sociale promotie
Aarzel niet om je BBTK-afgevaardigde of regionale afdeling te contacteren om de bijzondere sectorale of bedrijfsgebonden regels na te vragen. Ze kunnen samen met jou nagaan wat het bedrag van jouw eindejaarspremie is.