becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Wat voorziet het corona-ouderschapsverlof? | Brochure

04/08/2020 | FR / NL
Wat voorziet het corona-ouderschapsverlof?

Wat voorziet het corona-ouderschapsverlof?

Door de gedeeltelijke opschorting van de lessen in de scholen en het feit dat heel wat bedrijven vanaf 4 mei 2020 hun activiteiten hervatten, is het voor ouders die werken of die opnieuw aan het werk gaan niet eenvoudig om de opvang van hun kinderen te organiseren. Om het hen wat gemakkelijker te maken, kunnen ouders onder bepaalde voorwaarden extra ouderschapsverlof (‘corona-ouderschapsverlof’) nemen zodat ze het evenwicht tussen privéleven en werk beter kunnen bewaren.

Het corona-ouderschapsverlof moet opgenomen worden tijdens de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020.

Om dat verlof te kunnen nemen, moet je minstens één maand verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst met je werkgever. Je moet ook minstens één kind ten laste hebben dat de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt heeft (of 21 jaar indien het een handicap heeft). Voor kinderen met een handicap die in een instelling verblijven, is er geen leeftijdsgrens.

Ook adoptie- en pleegouders hebben hier recht op.

Ja, je moet hiervoor ten minste drie werkdagen op voorhand de aanvraag doen bij je werkgever.  

• Dit moet schriftelijk gebeuren: aangetekende brief of overhandiging van een geschrift waarvan kopie door de werkgever wordt ondertekend voor ontvangst of op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werkgever.  

• Het geschrift moet de begin- en einddatum van het ouderschapsverlof vermelden.

In onderling overleg kan die termijn ingekort worden.

Je werkgever heeft een termijn van maximaal zes werkdagen na je aanvraag (en in ieder geval ten laatste vóór de aanvang van het corona-ouderschapsverlof) om al dan niet zijn schriftelijk akkoord te geven. Ook die termijn kan in onderling overleg ingekort worden.

De onderbrekingsuitkering moet ten laatste één maand na aanvang van het corona-ouderschapsverlof bij de RVA aangevraagd worden via het standaardformulier op de RVA-website.

Je kan enkel een 1/5de corona-ouderschapsverlof opnemen als je voltijds werkt.  

Voor een halftijds corona-ouderschapsverlof moet je op het ogenblik waarop het corona-ouderschapsverlof ingaat voor minstens 3/4de tijds tewerkgesteld zijn.

Het corona-ouderschapsverlof kan worden uitgeoefend tijdens de volledige looptijd van de maatregel:

• ofwel in één aaneengesloten periode;

• ofwel in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, periodes van één maand;

• ofwel in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, periodes van een week;

• ofwel in een combinatie van de tweede en de derde optie.

Het corona-ouderschapsverlof zal niet in aanmerking komen voor de berekening van de maximumduur van het gewone ouderschapsverlof.  

Een volledige schorsing van de prestaties is in het kader van het corona-ouderschapsverlof niet mogelijk.

Ja, je kan dat ouderschapsverlof ofwel omzetten in corona-ouderschapsverlof, ofwel dat verlof schorsen om een corona-ouderschapsverlof op te nemen, met akkoord van je werkgever.

Als je prestaties al volledig geschorst zijn in het kader van een gewoon ouderschapsverlof, kan je met akkoord van je werkgever dit ouderschapsverlof ook schorsen om een 1/5de of 1/2de corona-ouderschapsverlof op te nemen.

Indien de voorziene einddatum van je gewone ouderschapsverlof na 30 juni valt, dan wordt dit ouderschapsverlof vanaf 1 juli hernomen tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum.

De periode waarin het ouderschapsverlof wordt omgezet in corona-ouderschapsverlof wordt niet aangerekend voor de maximale duur van het ouderschapsverlof.

Wil je bij je werkgever een omzetting of schorsing aanvragen, dan gelden dezelfde termijnen als voor de aanvraagprocedure.

De omzetting of schorsing van het gewone ouderschapsverlof moet ook schriftelijk aan de RVA meegedeeld worden via het standaardformulier op de RVA-website.  

Ja, als je kiest voor corona-ouderschapsverlof liggen de RVA-uitkeringen 25% hoger dan voor gewoon ouderschapsverlof.

PrivésectorNetto-uitkering klassiek ouderschapsverlofNetto-uitkering corona-ouderschapsverlof
HalftijdsMinder dan 50 jaar

352,77

440,96

 Eenoudergezin

579,95

724,94

1/5Minder dan 50 jaar

119,68

149,60

 Eenoudergezin

231,98

289,98