becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

PC 202: alles over je eindejaarspremie 2022!

21/11/2022 | FR / NL

De eindejaarspremie is een van de verschillende voordelen waar je dankzij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) recht op hebt. De vakbonden hebben deze voor jou onderhandeld. Een eindejaarspremie wordt beschouwd als loon. Er worden dus RSZ-bijdragen (door je werkgever en door jezelf) en bedrijfsvoorheffing op betaald. Een eindejaarspremie is niet wettelijk verplicht. De toekenningsvoorwaarden, berekenings-wijze en de uitbetalingsdatum zijn voorzien in een cao die voor jouw paritair comité of jouw bedrijf geldig is. Hieronder vind je de regels die voor jou van toepassing zijn.

Uitbetaling vóór kerstdag. De eindejaarspremie kan binnen de onderneming worden omgezet in andere gelijkwaardige voordelen via een bedrijfs-cao.

Kerstpremie

 • administratief en verkooppersoneel: bruto maandloon van december, 
 • filiaalhouders: gemiddelde van de maandlonen waarop vakantiegeld wordt berekend begrensd tot € 1.487,36

Aanvullende kerstpremie

€ 148,73 bruto voor voltijdsen (deeltijdsen in verhouding tot hun prestaties).

 • Minimumanciënniteit: 3 maanden, al dan niet opeenvolgend, op 31/12
 • In dienst zijn op 31/12
 • Ook toegekend aan bedienden die op 31/12 in tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn op voorwaarde dat ze tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd
 • De effectieve of gelijkgestelde arbeidsprestaties tijdens het beschouwde kalenderjaar (cfr. Wetgeving jaarlijkse vakantie) 
 • Deeltijders: pro rata van de arbeidsuren in verhouding tot het conventioneel aantal arbeidsuren (elke gedeeltelijk gewerkte dag wordt ten minste als een halve dag aangerekend) 
 • Pro rata: bediende ontslagen wegens economische of technische redenen
 • Geen recht bij verlaten onderneming in geval van ontslag dat werknemer heeft gegeven of heeft gekregen met uitzondering van wanneer die weggaat wegens pensionering of wegens bestendige invaliditeit
 • In geval van ongerechtvaardigde afwezigheid wordt de premie verminderd met het overeenstemmend bedrag
 • Afwezigheden opgesomd in de jaarlijkse vakantiewetgeving: 
 • Arbeidsongeval/beroepsziekte 
 • Ziekte/ongeval of profylactisch verlof 
 • Moederschapsrust & -bescherming
 • Adoptie- & geboorteverlof (omzetting moederschapsrust), pleegzorgverlof 
 • Burgerplichten zonder behoud van loon volledige periode 
 • Openbaar mandaat, rechter in sociale zaken 
 • Syndicale opdracht
 • Sociale promotie en betaald educatief verlof
 • Lock-out
 • Staking + in de onderneming erkende staking

 

Aarzel niet om je BBTK-afgevaardigde of regionale afdeling te contacteren om de bijzondere sectorale of bedrijfsgebonden regels na te vragen. Ze kunnen samen met jou nagaan wat het bedrag van jouw eindejaarspremie is.