candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

PC 202.01: alles over je eindejaarspremie 2022!

21/11/2022 | FR / NL

De eindejaarspremie is een van de verschillende voordelen waar je dankzij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) recht op hebt. De vakbonden hebben deze voor jou onderhandeld. Een eindejaarspremie wordt beschouwd als loon. Er worden dus RSZ-bijdragen (door je werkgever en door jezelf) en bedrijfsvoorheffing op betaald. Een eindejaarspremie is niet wettelijk verplicht. De toekenningsvoorwaarden, berekenings-wijze en de uitbetalingsdatum zijn voorzien in een cao die voor jouw paritair comité of jouw bedrijf geldig is. Hieronder vind je de regels die voor jou van toepassing zijn.

Uitbetaling

Ten laatste tussen 15/12/22 en 31/12/22

Niet van toepassing :

 • op ondernemingen die een evenwaardig voordeel toekennen onder vorm van conventionele premie of gift
 • op ondernemingen die een bedrijfs-cao afsluiten; de toegekende voordelen samen genomen moeten wel ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien in de cao

Bedrag

100% van het maandelijks loon. Dat wil zeggen: de som van vast loon, loon voor overwerk, overuren, eventuele werkgebonden premies (bv. koudepremie) en loontoeslagen voor bepaalde werkuren, gewaarborgd loon bij ziekte en alle andere gebruikelijke periodieke onderdelen, gedeeld door 12

 • Bij vast loon = berekend op basis van het gemiddelde van het effectief ontvangen loon van de geleverde prestaties van het betrokken jaar
 • Voor filiaalhouders of bedienden met commissie betaald = maandgemiddelde van vast + veranderlijk brutoloon

Toekenningsmodaliteiten

 • Minimumanciënniteit: 6 maanden
 • In dienst zijn op 31/12

Pro rata

Deeltijdse werknemers: eindejaarspremie in verhouding tot hun prestaties

1/12de per volledige maand voor:

 • Indiensttreding in de loop van het jaar
 • Het verlaten van het bedrijf voor de datum van uitbetaling van de premie
 • Wie op het ogenblik van uitbetaling door tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging zwaar ziek familielid of ouderschapsverlof niet aanwezig is in bedrijf
 • Rustpensioen/vervroegd pensioen

Je hebt geen recht op een eindejaarspremie wanneer je zelf ontslag neemt of in geval van ontslag wegens dringende reden

Gelijkstellingen

 • Dagen tijdens opname jaarlijkse vakantie
 • Wettelijke feestdagen
 • Bij cao vastgestelde inactiviteitsdagen
 • Verlof om dringende redenen
 • Kort verzuim
 • Arbeidsongeval/beroepsziekte
 • Ziekte of ongeval, bevallingsrust of geboorteverlof voor de werknemer waarvan de vrouw geen bevallingsrust kan opnemen: eerste 30 dagen.
Aarzel niet om je BBTK-afgevaardigde of regionale afdeling te contacteren om de bijzondere sectorale of bedrijfsgebonden regels na te vragen. Ze kunnen samen met jou nagaan wat het bedrag van jouw eindejaarspremie is.

De eindejaarspremie is 

het resultaat van syndicale strijd.

Samen sterk.