becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Pc 200 - geïndexeerde jaarlijkse premie en ecocheques - juni 2022

16/05/2022 | FR / NL

Pc 200 - APCB

In juni mag je een premie en ecocheques verwachten!

In het APCB (PC 200), dat bijna 420.000 werknemers telt, heeft de BBTK de laatste jaren een aantal belangrijke cao's op sectorvlak onderhandeld die je in juni financiële voordelen zullen opleveren. Deze bevatten twee maatregelen waar  je portemonnee in juni blij mee zal zijn.

Sinds 2016 wordt in juni jaarlijks een premie van € 250 bruto uitbetaald aan de werknemers van PC 200. Aangezien de premie wordt geïndexeerd, heb je voor het jaar 2022 recht op een bedrag van € 277,22.

Het bedrag van de premie wordt berekend in functie van je effectieve en gelijkgestelde werkdagen (bijvoorbeeld de dagen vaderschaps- en moederschapsverlof of de dagen waarvoor de werkgever je een loon betaalt tijdens je afwezigheid) van juni 2021 tot mei 2022.

Als je deeltijds werkt, heb je recht op de premie evenredig met je werkregeling. Als je het bedrijf verlaat of ontslagen wordt tijdens de referteperiode, heb je eveneens recht op de premie naar rato van je prestaties tijdens de referteperiode (behalve als je ontslagen werd om een dringende reden).

Naargelang het bedrijf waarin je werkt, is het mogelijk dat de premie van € 277,22 wordt omgezet in een gelijkwaardig voordeel (op voorwaarde dat de syndicale afvaardiging hiermee instemt). Het gelijkwaardig voordeel kan verschillende vormen aannemen (invoering of verhoging van de maaltijdcheques, invoering of verhoging van de groepsverzekering, enz.).

Wil je weten waarop je in je bedrijf precies recht hebt? Informeer je bij je syndicale afvaardiging over de premie of de omzetting ervan in een gelijkwaardig voordeel.

Sinds enkele jaren kunnen de werknemers tewerkgesteld in PC 200 in juni eveneens voor een bedrag van € 250 aan ecocheques ontvangen. Het bedrag hiervan wordt berekend in functie van je werkdagen tijdens de referteperiode van juni 2021 tot mei 2022.

Deeltijdse werknemers hebben eveneens recht op de ecocheques waarvan het bedrag varieert naargelang van de werkregeling: € 250 als je 4/5de werkt, € 200 als je 3/5de werkt, € 150 als je halftijds werkt en € 100 als je minder dan halftijds werkt.

Als je het bedrijf verlaat of ontslagen wordt tijdens de referteperiode, heb je eveneens recht op de ecocheques evenredig met je prestaties tijdens de referteperiode.

De ecocheques kunnen eveneens worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel in de bedrijven. Dit had moeten gebeuren uiterlijk op 31 oktober 2021. Als er binnen deze termijn geen enkele omzettingsmaatregel werd genomen in je bedrijf, heb je recht op de ecocheques in juni van dit jaar.

Als er een syndicale afvaardiging is, moet  de omzetting gebeuren op basis van een schriftelijk akkoord met de syndicale afvaardiging. Als er geen syndicale afvaardiging is, moet de werkgever je hierover vooraf inlichten. Informeer je bij je syndicale afvaardiging over deze mogelijke omzetting.

OPGELET: voor beide voordelen hebben de werkgevers geweigerd om de periode van tijdelijke werkloosheid Corona te beschouwen als effectieve werkdagen tijdens de referteperiode.