Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Eindejaarspremies 2022

01/12/2022 | FR / NL

In verschillende sectoren krijg je op het einde van het jaar een eindejaarspremie. Dit is het resultaat van syndicale strijd. Soms spreken mensen ook wel over een "dertiende maand". 

Een eindejaarspremie is een extraatje maar geen cadeau. Dit wordt beschouwd als loon en zowel jij als je werkgever betalen hier belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op. 

Het bedrag van je eindejaarspremie verschilt naargelang je sector en arbeidsregime. 

We geven je alvast de belangrijkste info mee in onderstaande tabel. 

Klik op het pamflet van jouw paritair comité voor gedetailleerde info. Je kan ook altijd terecht bij je lokale afdeling

Ken je je paritair comité niet? Neem een kijkje op je loonbrief of spreek je BBTK-delegee aan. 

Social profit

Paritair comitéUitbetalingBedrag
Pc 152.01December

Je eindejaarspremie bedraagt 2,5x je bruto weekloon vermenigvuldigd met het aantal maanden dat je hebt gewerkt binnen de referteperiode 1 januari 2022-31 december 2022. Dit betekent dat elke maand die je hebt gepresteerd, inclusief de gelijkgestelde dagen, recht geeft op 1/12de van de premie. Als je contract aanvat voor de 16de van een maand, of eindigt na de 15de van een maand, telt deze maand mee voor je eindejaarspremie. 

Daarnaast is er ook een aanvullende eindejaarspremie, die sinds 2021 verhoogd is:

 • Voor het contractueel en gesubsidieerd personeel (m.u.v. het personeel in hogescholen en de zonale busbegeleiders) bedraagt de aanvullende eindejaarspremie 20% van de gewone eindejaarspremie. 
 • Voor zonale busbegeleiders bedraagt de aanvullende eindejaarspremie maximaal 252,06 euro. De concrete berekening wordt gedaan volgens de formule (252,06 x TWV1 x 1/10) + (252,06 x TWV2 x B/10). TWV1 is de wekelijkse arbeidsvolume van de overeenkomst op 1 februari gedeeld door 38. A is het aantal maanden in dienst in de periode van januari tot juni. TWV2 is het wekelijks arbeidsvolume van de overeenkomst op 1 oktober gedeeld door 38. B is het aantal maanden in dienst in de periode van september tot december.
Pc 225.01December 

Voor de administratieve medewerkers (m.u.v. het personeel van de hogescholen), de begeleiders en de opvoeders in internaten is het bedrag van de eindejaarspremie gelijk aan het loon van december. Voor de rest van het personeel bedraagt de eindejaarspremie 58,14% van het maandloon van december. 

Daarnaast is er ook een aanvullende premie voor sommige functies:

 • Voor het contractueel en gesubsidieerd personeel (m.u.v. de bedienden in de hogescholen, de bedienden die werken als opvoeder in een internaat, de administratief medewerkers en de zonale busbegeleiders) bedraagt de aanvullende premie 20% van de gewone eindejaarspremie.
 • Voor zonale busbegeleiders bedraagt de aanvullende eindejaarspremie maximaal 252,06 euro. De concrete berekening wordt gedaan volgens de formule (252,06 x TWV1 x 1/10) + (252,06 x TWV2 x B/10). TWV1 is de wekelijkse arbeids-volume van de overeenkomst op 1 februari gedeeld door 38. A is het aantal maanden in dienst in de periode van januari tot juni. TWV2 is het wekelijks arbeidsvolume van de overeenkomst op 1 oktober gedeeld door 38. B is het aantal maanden in dienst in de periode van september tot december.
Pc 304December

Vanaf 2022 wordt je eindejaarspremie met 50 euro bruto verhoogd, zodat je minimaal recht hebt op 1625 euro bruto bij voltijdse tewerkstelling. Bij onvolledige of deeltijdse tewerkstelling, wordt dit bedrag pro rata berekend. Indien je door de verhoging van je eindejaarspremie op een bedrag komt dat meer bedraagt dan een volledige dertiende maand, kan je werkgever je eindejaarspremie beperken tot het bedrag van een volledige dertiende maand.
De hogere eindejaarspremie is van toepassing op werknemers die tijdens de referteperiode tewerkgesteld zijn bij een werkgever die structureel of projectmatig gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid op basis van een van de volgende reglementeringen: 

kunstendecreet 

 • de nominatim in programma H Beleids-domein CJSM van de begroting van de Vlaamse overheid ingeschreven organisaties
 • het circusdecreet
 • het decreet vernieuwd jeugd- en kinder-rechtenbeleid 
 • het decreet bovenlokale cultuurwerking
 • het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugd-huizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen
 • het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (participatiedecreet)
 • het reglement publiekswerking van het Vlaams Audiovisueel Fonds voor organisaties met internationale uitstraling of structurele werkingen
 • organisaties die structurele subsidies ontvangen van Literatuur Vlaanderen
Pc 318.02December

Werknemers in de gezinszorg hebben recht op een volledige dertiende maand. Hiervoor wordt gekeken naar het loon dat je in oktober verdiende.

Voor dienstencheque-medewerkers wordt het bedrag van de eindejaarspremie anders berekend. Zij hebben recht op een vast geïndexeerd gedeelte van 405,11 euro, een vast niet-geïndexeerd gedeelte van 55,08 euro en een variabel gedeelte dat 2,5% van het brutojaarloon bedraagt.

Pc 319.01DecemberWerknemers uit de sector van de opvoedings- en huisvestingsinstellingen hebben recht op een volledige dertiende maand. Hiervoor wordt gekeken naar je brutomaandloon van oktober, inclusief haard- en standplaatstoelagen. 
Pc 329.01December

Werk je in de lokale diensteneconomie (doelgroepwerknemers), samenlevingsop-bouw of integratiecentra?
Dan heb je recht op een volwaardige eindejaarspremie, in de volksmond de dertiende maand. Het bedrag van je eindejaarspremie komt overeen met je brutoloon van de maand oktober (incl. haard- of standplaatstoelage). Geen zorgen als je in oktober geen normaal loon hebt ontvangen in oktober; in dat geval zal je werkgever uitgaan van het fictief loon dat je ontvangen zou hebben. Let op: op premies wordt meer bedrijfsvoorheffing ingehouden dan op je gewoon loon, dus je volwaardige dertiende maand netto zal minder bedragen dan je netto maandloon.

Werk je in het sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, inburgering, lokale diensteneconomie, armoede-bestrijding, beroepsopleiding OF milieu- en natuurwerk?
Dan heb je recht op een premie bestaande uit een vast geïndexeerd gedeelte (608,08 euro) en een procentueel gedeelte (5,76% van je bruto-jaarloon).

Pc 330 Vlaamse sectorenDecember

De eindejaarspremie voor werknemers in de ouderenzorg, de revalidatiecentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven beschut wonen bestaat uit 2 delen: 

 • een vast gedeelte dat 1169,45 euro bedraagt, 
 • en een variabel gedeelte van 3,03% van je basis brutowedde van de maand oktober vermenigvuldigd met 12 (dit is inclusief haard- of standplaats-vergoeding).
Pc 331 gezondheidsinrichtingen en –diensten (centra voor geestelijke gezondheidszorg, gezondheidspromotie en preventie) DecemberWerknemers uit de sector van de Vlaamse gezondheidsinrichtingen en –diensten (centra voor geestelijke gezondheidszorg, gezondheidspromotie en preventie) hebben recht op een volledige dertiende maand. Hiervoor wordt gekeken naar je brutomaandloon van oktober, inclusief haard- en standplaatstoelagen. 
Pc 331 KinderopvangDecember

Personeel uit de initiatieven kinderopvang met subsidieniveau trap 2A hebben recht op een volwaardige dertiende maand. Die premie is gelijk aan het geïndexeerd bruto-maandloon van oktober 2022, met inbegrip van haard- of standplaatstoelage. Indien je oktober geen normaal brutoloon kreeg, wordt je eindejaarspremie berekend volgens een fictief loon.

Voor personeel uit de kinderopvang met subsidieniveau trap 2B is de regeling anders. Voor hen bestaat de eindejaarspremie uit een vast geïndexeerd gedeelte van 156,77 euro, aangevuld met 7,57% van het brutojaarloon

Diensten

Paritair comitéBetalingToekenningsmodaliteitenBedrag
Pc 200

Tenzij anders is bepaald op ondernemingsvlak: ten laatste op het einde van het jaar, of op de datum van de sociale rekeningen

Niet van toepassing:  

 • op ondernemingen die evenwaardig voordeel toekennen onder de vorm van een conventionele premie of gift
 • op ondernemingen die een bedrijfs-cao afsluiten; de toegekende voordelen samen genomen moeten wel ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien in deze cao. Dat wil zeggen in de vorm van een loon onderworpen aan sociale en fiscale bijdragen. Opgelet: de eindejaarspremie kan daarom niet worden ingewisseld voor een flexibele vergoeding (bv. bedrijfswagen, maaltijdcheques, groepsverzekering, extra vakantiedagen, etc.)
 • Minimumanciënniteit: 6 maanden
 • Arbeidsovereenkomst op ogenblik van betaling premie

100% van het maandelijks loon

 • handelsvertegenwoordiger met volledig variabel loon: gemiddelde van de laatste 12 maanden met een max. van hoogste bedrag van cat. D van de loonschaal
 • handelsvertegenwoordiger met gedeeltelijk variabel loon: gemiddelde van het loon van laatste 12 m met max. van hoogste bedrag van cat. D van de loonschaal, tenzij het vast gedeelte hoger ligt dan dit bedrag. In dit geval wordt de premie begrensd tot het vast loongedeelte. Contractuele premies die rechtstreeks verbonden zijn aan de arbeidsprestaties onderworpen aan RSZ
Pc 219

Uitbetaling in de loop van de maand december en ten laatste op 31 december

De toekenning van de premie kan vervangen worden door andere voordelen binnen het bedrijf op voorwaarde dat het minimum jaarloon, gelijk aan 13,92 x minimum maandloon gewaarborgd blijft

Enkel van toepassing indien het jaarloon (met uitsluiting van loon voor overuren en premies voor nachtarbeid, weekendwerk en andere voordelen) in voltijds equivalenten (VTE’s) uitgedrukt 13,92 x het minimum maandloon niet overschrijdt.

Pro rata voor de bedienden die tijdens het refertejaar:  

 • in dienst treden
 • het bedrijf verlaten, behalve bij ontslag om dringende reden
 • hun arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur eindigt.

Minimumbedrag: 13de maand (= minimum maandloon van de maand december)

Van toepassing op bedienden waarvan de functie in de functieclassificatie valt én waarvan het jaarloon (met uitsluiting van loon voor overuren en premies voor nachtarbeid, weekendwerk en andere voordelen) het totaal bedrag van 13,92 x minimum maandloon, in eenzelfde tijdspanne, niet overschrijdt

Pc 226Tenzij er andere bepalingen zijn op bedrijfsniveau, valt het refertejaar samen met het kalenderjaar en wordt de eindejaarspremie betaald op het einde van het jaar
 • in dienst zijn op de datum waarop de premie wordt uitbetaald (december)
 • effectief tewerkgesteld zijn geweest in het bedrijf gedurende het ganse refertejaar.

1x de maand waarin uitbetaling gebeurt

Bij vast loon + variabel loon: 1x vast gedeelte van de maand van uitbetaling + maandelijks gemiddelde van de bezoldigingen betaald in de 12 maanden vóór uitbetaling premie

Volledig variabel loon: maandelijks gemiddelde van de lonen betaald over een periode van 12 maand voorgaand aan de maand van uitbetaling

Verandering van arbeidsstelsel in de loop van het jaar: 1/12de van de som van alle maandlonen van het refertejaar

Pc 227
 • Tewerkgesteld gedurende een volledig kalenderjaar: in de maand december
 • Tewerkgesteld gedurende onvolledig kalenderjaar: ten laatste op 13 januari van het jaar volgend op het betrokken kalenderjaar

Niet van toepassing op ondernemingen die voorzien in een minstens gelijkwaardig voordeel opgenomen in een cao, ondernemingsakkoord of door gebruik

Je hebt recht op een volledige eindejaarspremie indien je een volledig kalenderjaar ononderbroken tewerkgesteld was. 

Een volledig kalenderjaar tewerkgesteld onder één arbeidsovereenkomst: vast bruto maandloon van de maand december  

Een volledig kalenderjaar onder meerdere arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur tewerkgesteld: gemiddeld maandloon berekend op basis van het totale vast brutoloon van de 12 maanden van het betrokken kalenderjaar

Pc 302De premie wordt uitbetaald door het Waarborg & Sociaal Fonds Horeca, en dit uiterlijk op 31 januari

De werkgever moet bijdragen betaald hebben aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca

Je moet minstens twee maanden ononderbroken door een arbeidsovereenkomst zijn gebonden (voor ‘extra's’: ten minste 44 dagen arbeidsprestaties) tijdens het kalenderjaar. Deze ononderbroken periode mag twee kalenderjaren van tewerkstelling overlappen, aangezien de rechten bestaan vanaf het tweede kalenderjaar.  

Indien je wordt ontslagen (behalve dringende reden) moet de voorwaarde van hierboven niet vervuld zijn als je 3 jaar ononderbroken anciënniteit hebt

 • Je behoud je recht op eindejaarspremie bij:
 • beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overmacht
 • ontslag door de werkgever behalve om dringende reden
 • je zelf vrijwillig ontslag genomen hebt maar:
  • je ontslag geeft op 31/12 na je dienst overeenkomstig je uurrooster
  • waar de effectief gepresteerde of op verzoek van de werkgever niet gepresteerde opzegtermijn ten vroegste op 31/12 eindigt
  • met oog op wettelijk pensioen

De eindejaarspremie komt ongeveer overeen met een maandloon. De exacte berekeningswijze verschilt naargelang:

 • je een tijdelijke werknemer bent of niet
 • je vergoed wordt op basis van een uurloon of een dienstenpercentage
 • je voltijds of deeltijds werkt: de premie is immers evenredig aan de arbeidsduur
Pc 303.03Uitbetaling ten laatste tussen 15/12 en 31/12 van elk jaar of bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Niet van toepassing op onthaalpersoneel uitsluitend bezoldigd met fooien

Minimumanciënniteit: minstens 5 opeenvolgende maanden ofwel 120 niet opeenvolgende werkdagen  

Geldt zowel voor arbeidsovereenkomst onbepaalde duur als voor arbeidsovereenkomsten bepaalde duur

8,33% van het brutoloon van het dienstjaar. Het brutoloon houdt in:

 • De contractuele premies die rechtstreeks verbonden zijn aan de arbeidsprestaties onderworpen aan RSZ en waarvan de periodiciteit van betaling geen maand overschrijdt
 • Het gewoon vakantiegeld
 • De voordelen in natura, onderworpen aan RSZ

Het houdt daarentegen geen premies of vergoedingen als tegenwaarde van werkelijke kosten in. 

Pc 320

De uitbetaling gebeurt door het sociaal fonds van de sector.  

In principe vanaf 15 december van het lopende jaar. De effectieve uitbetalingsdatum wordt vóór 15 november van elk lopend jaar vastgelegd door de Raad van Beheer van sociaal fonds.  

De gesyndiceerde werknemers leggen hun titel ter betaling voor aan hun vakbond om uitbetaald te worden. De andere rechthebbenden dienen deze bij het fonds in. 

Tewerkgesteld geweest zijn in één of meerdere bedrijven van de sector tijdens de referteperiode.

Het minimumbedrag is vastgesteld op € 50 netto. Wanneer de eindejaarpremie de € 50 netto niet bereikt, wordt er geen betalingsmandaat opgemaakt.  

Je hebt ook recht op een eindejaarspremie wanneer je in de loop van het jaar de sector verlaat indien je:  

 • Bruggepensioneerd (SWT) of met pensioen bent
 • Het bedrijf uit eigen wil verlaten hebt
 • Ontslagen bent, tenzij om dringende reden
 • De rechthebbenden van overleden werknemers aan de bediende die in de loop van het jaar in geval van vrijwillig ontslag
 • Voor de arbeiders: 8,33 % van de onbegrensde brutolonen aan 108 % verdiend tijdens de referteperiode
 • Voor de bedienden: 8,33% van de onbegrensde brutolonen aan 100 % verdiend tijdens de referteperiode
Pc 321

Uitbetaling vóór 25 december (behalve indien een gebruik of een overeenkomst anders voorzien), of op het moment van vertrek

Geen cumulatie met een evenwaardig voordeel hetzij in de vorm van een conventionele premie, hetzij als gift.

Minimumanciënniteit: 4 maanden  

Een arbeidsovereenkomst gehad hebben bij de onderneming in de loop van het jaar.  

Werknemers hebben ook recht op een eindejaarspremie als zij;  

 • de onderneming vrijwillig verlaten, op voorwaarde dat zij tenminste 7 jaar dienst hebben in de onderneming. Pensioen of brugpensioen (SWT) worden niet als vrijwillig beschouwd;
 • niet ontslagen worden omwille van dringende redenen

In het geval van een van niet gelijkgestelde afwezigheid ontvang je een pro rata vermindering van het bedrag  

Bedienden die het ganse jaar in dienst geweest zijn, ontvangen het bedrag van het werkelijke loon van de maand december
Pc 322

Uitsluitend van toepassing op uitzendbureaus/uitzendkrachten

Uitbetaling ten laste van het sociaal fonds voor de uitzendkrachten in de loop van de maand december

Om recht te hebben op de eindejaarspremie moet je:

 • tijdens de referteperiode ten minste 65 dagen (5-daagse werkweek) of 78 dagen (6-daagse werkweek) gewerkt hebben als uitzendkracht
 • daarentegen moeten de uitzendkrachten die tijdens de referteperiode in vaste dienst treden bij de gebruiker waarbij zij onmiddellijk daarvoor als uitzendkracht waren tewerkgesteld, slechts 60 (5-daagse werkweek) of 72 dagen (6-daagse werkweek) gewerkt hebben

De periode voor de verjaring van niet-betaalde premies is 3 jaar

Een brutopremie gelijk aan 8,33% van de brutolonen die werden ontvangen tussen 1 juli en 30 juni van het daaropvolgende jaar
Pc 323

Voor bedienden wordt deze premie rechtstreeks door de werkgever betaald samen met het loon van december.

Voor arbeiders wordt deze premie eind december betaald door het Sociaal Fonds van de sector

Minimumanciënniteit: 2 maanden anciënniteit in de sector op 30 juni van het dienstjaar. 

Voor werknemers die zelf ontslag nemen, is een sectorale anciënniteit van minstens 5 jaar vereist.

Uitsluiting: ontslag wegens dringende reden

8,33% van het brutoloon betaald tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van het lopende jaar. In de brutolonen zit ook:

 • De contractuele premies die rechtstreeks verbonden zijn aan de arbeidsprestaties onderworpen aan RSZ
 • De premies en gelijkaardige voordelen die worden toegekend onafhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen tijdens het aangiftekwartaal

Voor commerciële medewerkers die geheel of gedeeltelijk op basis van commissies worden betaald, wordt het bedrag van de eindejaarspremie begrensd tot het hoogste van de 3de categorie, tenzij het vaste loon hoger is dan het bedrag van de 3de categorie. In dat geval wordt de premie beperkt tot het bedrag van het vast loon.

Pc 333De eindejaarspremie wordt elk jaar in december uitbetaald
 • In dienst zijn op het moment dat de premie wordt uitbetaald
 • Een anciënniteit van minstens 6 maanden hebben op het moment dat de premie wordt uitbetaald
 • Als je contract eindigt vóór de datum van de uitbetaling in december heb je recht op de eindejaarspremie naar rato van je effectieve prestaties, op voorwaarde dat je 6 maanden anciënniteit hebt op het moment van vertrek. Als je contract door de werkgever werd verbroken om een dringende reden heb je geen recht op de eindejaarspremie.
 • Als je tijdens het jaar ontslag neemt, heb je recht op het pro rata van je effectieve prestaties op voorwaarde dat je minstens 5 jaar anciënniteit in het bedrijf hebt.

€ 359,90 bruto per jaar. De eindejaarspremie wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd.  

Het bedrag van de eindejaarspremie wordt aangepast naar rato van de effectieve en gelijkgestelde prestaties tijdens het kalenderjaar.  

Pc 340

Tenzij anders is bepaald op ondernemingsvlak: ten laatste op het einde van het jaar, of op de datum van de sociale rekeningen

Niet van toepassing op ondernemingen die evenwaardig voordeel toekennen onder de vorm van een conventionele premie of gift OF op ondernemingen die een bedrijfs-cao afsluiten.

De toegekende voordelen samen genomen moeten wel ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien in deze cao. 

 • Minimumanciënniteit: 6 maanden
 • Arbeidsovereenkomst op ogenblik van betaling premie
100% van de maandelijkse bezoldiging

Handel

Paritair comitéBetalingToekenningsmodaliteitenBedrag
Pc 201

Ten laatste tussen 15/12/22 en 31/12/22

Niet van toepassing :

 • Op ondernemingen die een evenwaardig voordeel toekennen onder vorm van conventionele premie of gift
 • Op ondernemingen die een bedrijfs-cao afsluiten; de toegekende voordelen samen genomen moeten wel ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien in de cao
 • Minimumanciënniteit: 6 maanden
 • In dienst zijn op 31/12 (of prorata)

 

100% van de maandelijkse bezoldiging (Dat wil zeggen. de som van vast loon, loon voor overwerk, overuren, eventuele werkgebonden premies (bv. koudepremie) en loontoeslagen voor bepaalde werkuren, gewaarborgd loon bij ziekte en alle andere gebruikelijke periodieke onderdelen, gedeeld door 12)

 • Bij vast loon = berekend op basis van het gemiddelde van het effectief ontvangen loon van de geleverde prestaties van het betrokken jaar
 • Voor filiaalhouders of bedienden met commissie betaald = maandgemiddelde van vast + veranderlijk brutoloon
Pc 202.01

Ten laatste tussen 15/12/22 en 31/12/22

Niet van toepassing :

 • Op ondernemingen die een evenwaardig voordeel toekennen onder vorm van conventionele premie of gift
 • Op ondernemingen die een bedrijfs-cao afsluiten; de toegekende voordelen samen genomen moeten wel ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien in de cao
 • Minimumanciënniteit: 6 maanden
 • In dienst zijn op 31/12

100% van de maandelijkse bezoldiging (Dat wil zeggen de som van vast loon, loon voor overwerk, overuren, eventuele werkgebonden premies (bv. koudepremie) en loontoeslagen voor bepaalde werkuren, gewaarborgd loon bij ziekte en alle andere gebruikelijke periodieke onderdelen, gedeeld door 12)

 • Bij vast loon = berekend op basis van het gemiddelde van het effectief ontvangen loon van de geleverde prestaties van het betrokken jaar
 • Voor filiaalhouders of bedienden met commissie betaald = maandgemiddelde van vast + veranderlijk brutoloon
Pc 202Uitbetaling vóór kerstdag. De eindejaarspremie kan binnen de onderneming worden omgezet in andere gelijkwaardige voordelen via een bedrijfs-cao.
 • Minimumanciënniteit: 3 maanden, al dan niet opeenvolgend, op 31/12
 • In dienst zijn op 31/12
 • Ook toegekend aan bedienden die op 31/12 in tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn op voorwaarde dat ze tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd

Kerstpremie

 • administratief en verkooppersoneel → bruto maandloon van december,
 • filiaalhouders → gemiddelde van de maandlonen waarop vakantiegeld wordt berekend begrensd tot € 1.487,36

Aanvullende kerstpremie

€ 148,73 bruto voor voltijdsen (deeltijdsen in verhouding tot hun prestaties)

Pc 311In de loop van december tenzij andere overeenkomst of gebruik. Voordeligere bepalingen kunnen, op het niveau van de onderneming overeengekomen, worden verleend. Geen cumul mogelijk met een door de onderneming verleend minstens gelijkwaardig voordeel, conventionele premie of vrijgevigheid
 • Minimumanciënniteit: ten minste 3 maanden (al dan niet opeenvolgend) in dienst zijn
 • Verbonden met een arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar + functie uitoefenen uit functieclassificatie
 • Geen recht bij vrijwillig verlaten onderneming (vertrek voor pensioen/brugpensioen worden niet als vrijwillig beschouwd) of bij ontslag om dringende reden

De werknemer met geheel of gedeeltelijk veranderlijk loon geniet een eindejaarspremie voor zover zijn jaarlijks loon (dubbel vakantiegeld niet inbegrepen), voor 1.872 uren effectieve of gelijkgestelde prestaties cf. reglementering van de jaarlijkse vakantie (pro rata voor gedeeltelijk werk), zijn minimum jaarloon niet met 30 % overschrijdt

Voltijds en contract van onbepaalde duur:

 • 12 maanden dienstprestaties: loon december
 • < 12 maanden dienstprestaties: pro rata dienstperiode

Deeltijds: maandelijks gemiddelde over de dienstperiode

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/duidelijk omschreven werk:  gemiddelde jaarlijkse prestatie indien minstens 3 maanden tewerkgesteld in de loop van het verlopen jaar

Pc 312December
 • Minimumanciënniteit: 3 maanden anciënniteit (al dan niet opeenvolgend)
 • Einde december in dienst zijn of zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid volgens de wetgeving jaarlijkse vakantie, tijdskrediet of thematische verloven (palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof)

Kerstpremie

Minimum 1 jaar anciënniteit  

 • Contractuele loon maand november verhoogd met (maandgemiddelde late uren, bijkomende uren, overuren voorbije 12 maanden x uurloon maand november)

Minder dan 1 jaar anciënniteit  

 • Zelfde berekeningsbasis maar naar rata van het aantal in het jaar gepresteerde maanden toegepast

Voor de werknemers met een wijziging van de contractuele arbeidstijd in de loop van het jaar: berekening op basis van maandelijks gemiddelde van de gepresteerde en/of gelijkgestelde uren in de loop van de 12 voorafgaande maanden

Aanvullende kerstpremie

€ 297,47 voor voltijdsen  

(pro rata voor deeltijdsen en voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd/duidelijk omschreven werk)

Industrie

Paritair comitéBetalingToekenningsmodaliteitenBedrag
Pc 130.01Uitbetaling op 15 december, of op de kortst bij deze datum gelegen werkdagJe hebt een arbeidsovereenkomst en je hebt gewerkt gedurende heel het lopende dienstjaarWerkelijk weekloon x 173/40
Pc 130.02December
 • Ten minste 3 maanden anciënniteit
 • In dienst zijn op 30/11

 

Bedrag op basis van werkelijk loon verdiend op 30 november of, indien van toepassing, op het moment van vertrek:  

 • 156 uren (36u-week)
 • 151,67 uren (35u-week)

 

Pc 207
 • bedienden: vóór 25/12
 • handelsvertegenwoordigers: ten laatste in januari

De bepalingen van de onderneming die voordeliger zijn, blijven behouden

 • Ten minste 6 maanden anciënniteit op 31/12
 • Een arbeidsovereenkomst hebben op het moment van betaling
 • Bedienden: 100% van het basisloon van december
 • Handelsvertegenwoordigers: 100% van begrensd bruto maandwedde van € 2.239 (vast loon + eventuele gemiddelde commissielonen) 
Pc 211Niet bepaald in de cao, maar in het algemeen eind decemberPro rata van het aantal gepresteerde maanden tijdens het kalenderjaar13de of 14de maand naargelang van de minimumbarema’s
Pc 220

Uitbetaling voor 25/12 van het lopende jaar voor bedienden in dienst op 1/12.

Niet van toepassing:  

 • op ondernemingen die een evenwaardig voordeel toekennen onder vorm van conventionele premie of gift
 • op ondernemingen die een bedrijfs-cao afsluiten; de toegekende voordelen samen genomen moeten wel ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien in de cao
Minimum 1 maand anciënniteit hebben in het bedrijf Bruto maandwedde van december + gemiddelde van de veranderlijke bezoldigingen van het lopende kalenderjaar (rechtstreeks verbonden aan de door de bediende verrichte prestaties en waarop inhoudingen voor sociale zekerheid worden gedaan) + de voordelen in natura die aan de inhoudingen voor sociale zekerheid onderworpen zijn.
Pc 224

Uitbetaling in de maand december (tenzij anders bepaald op ondernemingsvlak)

 • Men kan premie ook omzetten in vrije dagen (mits individuele toestemming van de bediende). De modaliteiten moeten worden vastgelegd in een bedrijfs-cao ondertekend door alle vakorganisaties.
 • Voordeligere regelingen op bedrijfsniveau en ook de bestaande toekenningsvoorwaarden inzake betaaldatum, aanwezigheid, anciënniteit en gelijkstelling van afwezigheden blijven behouden.
 • Minimumanciënniteit: onderbroken anciënniteit van min. 6 maanden (in een periode van 12 maanden vanaf begin tewerkstelling)
 • Verbonden met arbeidsovereenkomst op ogenblik van uitbetaling
 • In dienst ten laatste op de 1ste dag van het werkjaar
Je maandloon

Financiën 

Paritair comitéBetalingReferentieperiodeBedrag
Pc 216
 • Ten laatste op 20 december.
 • Of ten laatste de dag van vertrek
 KalenderjaarHet brutoloon van de maand december
Pc 307Op 31 december

Het kalenderjaar

 • 1/12de van de premie per effectief gepresteerde maand.
 • In dienst vóór de 16de van de maand = volledig gepresteerde maand.
 • Uit dienst na de 14de van de maand = volledig gepresteerde maand.

Het maandloon op 31 december.

Werknemers met volledig variabel loon:

 • Het maandgemiddelde van de laatste twaalf maanden, beperkt tot het hoogste bedrag van categorie 4 van het barema van het uitvoerend personeel, ongeacht de ervaring van de werknemer.

Werknemers met gedeeltelijk variabel loon en voor wie het vaste gedeelte lager ligt dan het bedrag van categorie 4:

 • Het maandgemiddelde van het vaste en het variabele loon tijdens de laatste twaalf maanden, beperkt tot het hoogste bedrag van categorie 4 van het barema van het uitvoerend personeel, ongeacht de ervaring van de werknemer.
Pc 309

Tenzij er andere bepalingen zijn overeengekomen op bedrijfsniveau:

 • Ofwel bij het indienen van de maatschappelijke rekeningen;
 • Ofwel in de maand december.
Dit hangt af van je bedrijf 

Het volledige maandloon.

Hoofdregel:

 • 1/12de per gepresteerde kalendermaand;
 • Wie later in dienst is gekomen maar een effectieve aanwezigheid heeft van ten minste zes maanden ontvangt een pro rata. De toekenning gebeurt per volledig gepresteerde kalendermaand.
Pc 310Wordt bepaald door de ondernemingDe referteperiode wordt per onderneming bepaald
 • Vaste brutobezoldiging van de maand waarvoor de eindejaarspremie wordt uitbetaald;
 • Pro rata volgens de gepresteerde arbeidsdagen.
Pc 325

Er bestaat geen sectorale verplichting tot toekenning van een eindejaarspremie.  

De verschillende openbare kredietinstellingen bepalen in een eigen regeling de betaling van de premie.  

Een sectorale cao legt wel een paar richtlijnen omtrent gelijkstellingen vast.

  
Pc 341

Tenzij er andere bepalingen zijn overeengekomen op ondernemingsvlak:

 • ofwel bij het indienen van de maatschappelijke rekeningen;
 • ofwel in de maand december.
 Kalenderjaar

Een volledig maandloon voor wie in dienst is getreden na de eerste dag van het beschouwde werkjaar en wie een effectieve aanwezigheid heeft van ten minste zes maanden, verhoudt de premie zich tot het aantal maanden effectieve prestatie.

Werknemers met volledig variabel loon:

 • Het maandgemiddelde van de laatste twaalf maanden, beperkt tot het hoogste bedrag van categorie 4 van de schaal.

Werknemers met gedeeltelijk variabele wedde:

 • Het maandgemiddelde van de laatste twaalf maanden, beperkt tot het hoogste bedrag van categorie 4 van de schaal. Indien het vast gedeelte hoger is dan het hoogste bedrag van de 4de categorie dan wordt de premie beperkt tot het vaste gedeelte.